Active senior woman checks her heart rate on smart watch
Mobile-Health-Technology-and-Future-of-Medicine-1068x470
previous arrow
next arrow

Η ποιότητα ζωής αποτελεί δείκτη ευημερίας στη σύγχρονη κοινωνία. Στην εξασφάλιση μιας ποιοτικής καθημερινότητας συνεισφέρουν μεταξύ άλλων η συχνή φυσική δραστηριότητα, η ισορροπημένη διατροφή και η αποτελεσματική διαχείριση του άγχους. Η ενσωμάτωση στην καθημερινότητα των πολιτών προληπτικών πρακτικών που αποσκοπούν στη προαγωγή και διατήρηση της υγείας αποτελεί αδήριτη ανάγκη και μείζον θέμα για αυτούς που διαμορφώνουν πολιτικές. Η εφαρμογή της τεχνολογίας αποτελεί μονόδρομο για την επίτευξη αυτού του στόχου. Τα σύγχρονα εργαλεία ΤΠΕ δίνουν τη δυνατότητα της προσωποποιημένης και μη επεμβατικής καθοδήγησης και παρότρυνσης προς ένα υγιεινότερο τρόπο ζωής (Ageing Well with ICT).

Η ποιότητα ζωής αποτελεί δείκτη ευημερίας στη σύγχρονη κοινωνία. Στην εξασφάλιση μιας ποιοτικής καθημερινότητας συνεισφέρουν μεταξύ άλλων η συχνή φυσική δραστηριότητα, η ισορροπημένη διατροφή και η αποτελεσματική διαχείριση του άγχους. Η ενσωμάτωση στην καθημερινότητα των πολιτών προληπτικών πρακτικών που αποσκοπούν στη προαγωγή και διατήρηση της υγείας αποτελεί αδήριτη ανάγκη και μείζον θέμα για αυτούς που διαμορφώνουν πολιτικές. Η εφαρμογή της τεχνολογίας αποτελεί μονόδρομο για την επίτευξη αυτού του στόχου. Τα σύγχρονα εργαλεία ΤΠΕ δίνουν τη δυνατότητα της προσωποποιημένης και μη επεμβατικής καθοδήγησης και παρότρυνσης προς ένα υγιεινότερο τρόπο ζωής (Ageing Well with ICT).

Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση MeACT στοχεύει στην ανάπτυξη και επικύρωση νέων ιδεών και προσεγγίσεων, που βασίζονται στις ΤΠΕ, για την ενδυνάμωση και ανταποδοτική ενθάρρυνση των πολιτών που έχουν ανάγκη από καθοδήγηση ώστε να δημιουργήσουν, να βελτιώσουν και να διατηρήσουν ένα ποιοτικό πλαίσιο καθημερινής διαβίωσης. Επιπλέον, μέσα από το προτεινόμενο πλαίσιο αναμένεται η υποστήριξη της ενεργού γήρανσης (Active Ageing), δεδομένου ότι αυτό θα συμβάλλει στη βελτίωση των καθημερινών συνηθειών των πολιτών με τρόπο που θα αντανακλάται στη συνολική βελτίωση του τρόπου ζωής τους.

Το ζητούμενο της εξασφάλισης μιας υψηλής ποιότητας ζωής του ανθρώπου απαιτεί την καθημερινή καταγραφή όλων των παραμέτρων και συνηθειών που επηρεάζουν το ευ ζην του ανθρώπου βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα. Η καθημερινή αυτή καταγραφή αποτελεί το βασικό συστατικό ενός γενικότερου πλάνου αξιολόγησης των συνθηκών διαβίωσης αποσκοπώντας στην εκπαίδευση του ανθρώπου προς την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν σημειωθεί έχουν οδηγήσει στην υλοποίηση συστημάτων που επιτυγχάνουν με μεγάλη ακρίβεια την καταγραφή πληθώρας φυσιολογικών παραμέτρων που μπορούν να αξιοποιηθούν για την εξαγωγή αντικειμενικών δεικτών που σκιαγραφούν με αρκετή ακρίβεια το συνολικό προφίλ της ποιότητας ζωής. Τα συστήματα αυτά έχουν εξελιχθεί κυρίως σε 2 άξονες, τα αισθητήρια όργανα και την συνδεσιμότητα τους με σύγχρονες υπηρεσίες του διαδικτύου.

Το έργο MeAct αναμένεται να αναπτύξει όλη την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή για τη δημιουργία και την προσφορά στους πολίτες ενός κατάλληλου οικοσυστήματος, βασισμένου στις ΤΠΕ και στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων ειδικότερα, για την υποστήριξη ενός ποιοτικού πλαισίου καθημερινής διαβίωσης ενώ ταυτόχρονα θα παρέχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης -μετά την απαραίτητη έγκριση- των δεδομένων που έχουν καταγραφεί για την αξιολόγηση της κατάσταση της υγείας τους.

Το έργο πρόκειται να φέρει σε αγαστή συνεργασία την επιχειρηματική και αναπτυξιακή εμπειρία της τεχνολογικής επιχείρησης ERGOLOGIC με το εκτενές ερευνητικό πεδίο δράσης των ΙΝΒΙΣ και ΤΕΙΔΕ επάνω σε θέματα ενσωματωμένων συστημάτων, τηλεπικοινωνιών, αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και την ευρεία γκάμα έτοιμων πρωτοτύπων που έχουν αναπτύξει στα πλαίσια άλλων Ευρωπαϊκών ή Εθνικών ερευνητικών έργων. Επιπλέον, την ουσιαστική επίδειξη στα πλαίσια της πιλοτικής εγκατάστασης εγγυάται η εξειδικευμένη γνώση και η πολύχρονη εμπειρία, σε θέματα διαχείρισης και υποστήριξης υγείας ηλικιωμένων ατόμων, της επιχείρησης Φροντίδα Ζωής.

Η συνεργατικότητα των παραπάνω φορέων θα εξασφαλίσει τη δημιουργία ενός καινοτόμου ολοκληρωμένου συστήματος το οποίο αφενός μεν θα ενθαρρύνει και θα παρακινεί τους πολίτες σε έναν πλαίσιο υγιεινής και ενεργής διαβίωσης και αφετέρου δε, θα σκιαγραφεί με ακρίβεια το συνολικό προφίλ της ποιότητας ζωής.

Tα αποτελέσματα της υλοποίησης του έργου θα έχουν αντίκτυπο στους παρακάτω τομείς:

Κοινωνία – Πολίτες

 • Έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση αλλαγών των βιομετρικών παραμέτρων
 • Παρακίνηση πολιτών σε έναν πλαίσιο υγιεινής και ενεργής διαβίωσης
 • Μείωση θνητότητας ή νοσηρότητας, σε μακροχρόνια κλίμακα
 • Θα συγκεντρώσει πολύτιμα (πάντοτε με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα) στατιστικά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της υγείας των πολιτών. Με αυτόν τον τρόπο δύναται να αναπτυχθούν εργαλεία οπτικοποίησης τάσεων, πάνω στις οποίες μπορεί να βασιστεί η συζήτηση για την εξασφάλιση οικονομικότερης ασφάλισης

Δημόσιος Τομέας – Δημόσια Υγεία – Επαγγελματίες Υγείας

 • Μέσα από την αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής σε πραγματικές συνθήκες θα αξιολογηθεί άμεσα η χρησιμότητα αυτών των συστημάτων, με βασικό στόχο το έργο να συμβάλλει στη σχεδίαση του οδικού χάρτη για την υιοθέτηση προχωρημένων τεχνολογιών στον κλάδο της Δημόσιας υγείας
 • Μείωση των εξόδων περίθαλψης λόγω αλλαγής τρόπου ζωής από τους πολίτες και ανακούφιση του ασφαλιστικού συστήματος
 • Εξαγωγή σημαντικής πληροφορίας σχετικά με τη φυσική κατάσταση των πολιτών

Έρευνα

 • Θα επεκτείνει την υπάρχουσα γνώση στα γνωστικά επιστημονικά αντικείμενα της ανάπτυξης φορετών συστημάτων κινητής υγείας, εξόρυξης γνώσης σε πραγματικό χρόνο από συνεχείς καταγραφές βιοιατρικών σημάτων, της ανάπτυξης εξατομικευμένων μοντέλων υγιεινούς διαβίωσης

Οικονομική – Εμπορική Εκμετάλλευση Τελικής Υπηρεσίας

 • Η αρχιτεκτονική του συστήματος θα στηριχθεί στην ανάπτυξη ενός ανοιχτού πλαισίου διαλειτουργικότητας, επιτρέποντας την σημασιολογική ολοκλήρωση με το προτεινόμενο σύστημα επιπλέον συσκευών, μέσω της ανάπτυξης κατάλληλων ανοιχτών διεπαφών (APIs)
 • Η έρευνα που θα διεξαχθεί στα πλαίσια του έργου θα δώσει την δυνατότητα στην εταιρία να παράγει ένα νέο καινοτόμο προϊόν το οποίο θα ενσωματώνει τη νέα γνώση που θα παραχθεί κατά την εκπόνηση του έργου, θα οδηγήσει σε ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και του ρυθμού ανάπτυξής της. Για το λόγο αυτό, η εκμετάλλευση της τεχνολογίας που θα προκύψει αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την εταιρεία.
 • Τα τελευταία χρόνια οι τεχνολογίες της υποβοηθούμενης διαβίωσης έχουν αλλάξει δραστικά την φύση των υπηρεσιών παροχής φροντίδας κατ’ οίκων στην Ευρώπη. Πλέον, από το κλασσικό ανθρωποκεντρικό μοντέλο, οι υπηρεσίες παροχής φροντίδας μετασχηματίζονται σε ένα μοντέλο απομακρυσμένης παροχής φροντίδας αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογικά υποδομές που προσαρμόζονται στην κάθε ανάγκη. Ταυτόχρονα, οι ανάγκες για μείωση του κόστους των υπηρεσιών αυτών, ιδιαίτερα σε χώρες με μικρό διαθέσιμο προϋπολογισμό για αυτές τις ανάγκες, όπως η Ελλάδα, καθιστά τις νέες λύσεις που παρέχονται από την τεχνολογικές εφαρμογές πιο επιτακτικές από ποτέ.


Συνεργάτες


ERGOLOGIC

ERGOLOGIC

Η ERGOLOGIC ΑΕΒΕ εξειδικεύεται στη Σχεδίαση, Εγκατάσταση, Υποστήριξη και Συντήρηση Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής στις Μικρομεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Οι ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες της εταιρείας, περιλαμβάνουν καινοτόμους τομείς της τεχνολογίας Διαβάστε περισσότερα…
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΖΩΗΣ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΖΩΗΣ

Η εταιρεία «Φροντίδα Ζωής» ιδρύθηκε το 2007 και αποτελεί την πρώτη ιδιωτική πρωτοβουλία στη χώρα μας που ασχολείται με την φροντίδα ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία. Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας Διαβάστε περισσότερα…
ΙΝ.ΒΙ.Σ

ΙΝ.ΒΙ.Σ

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων αποτελεί ερευνητικό ινστιτούτο του Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ και εδρεύει στην Πάτρα. Στόχος του είναι η διεξαγωγή εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας και η ανάπτυξη εφαρμογών και προϊόντων καθώς και η παροχή προηγμένων υπηρεσιών. Διαβάστε περισσότερα…
ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας

ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας

Το CoNDiS εξυπηρετεί ανάγκες εξειδικευμένης εκπαίδευσης προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, διεξαγωγής βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς ενδιαφέροντός του, στην ανάπτυξη προϊόντων βασισμένων σε τεχνολογίες αιχμής, στην επέκταση των συνεργασιών του σε εθνικό και ευρωπαϊκό Διαβάστε περισσότερα…

Νέα

Kick Off meeting στα νέα της γραφεία της ERGOLOGIC S.A στα πλαίσια του RIS3!

H ERGOLOGIC S.A υποδέχεται καινοτόμες ιδέες και νέα τεχνολογικά μοντέλα, πραγματοποιώντας στα νέα της γραφεία το Kick Off meeting για το έργο «Integrated System for Active and Healthy Living». Στα πλαίσια του RIS3 (Regional Strategy for Smart Specialization) η Περιφέρεια Διαβάστε περισσότερα…