ΙΝ.ΒΙ.Σ

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων αποτελεί ερευνητικό ινστιτούτο του Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ και εδρεύει στην Πάτρα. Στόχος του είναι η διεξαγωγή εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας και η ανάπτυξη εφαρμογών και προϊόντων καθώς και η παροχή προηγμένων υπηρεσιών. Κύριο αντικείμενο της ομάδας του ΙΝΒΙΣ που θα συμμετάσχει στο έργο είναι:

ΙΝ.ΒΙ.Σ

 • Εφαρμογές Ενσωματωμένων Συστημάτων
 • Αξιοπιστία Ενσωματωμένων Συστημάτων
 • Αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης

Η επίτευξη των στόχων του ΙΝΒΙΣ προωθείται με τα ακόλουθα μέτρα:

 • Ερευνητικός σχεδιασμός που προσανατολίζεται σε προκλήσεις βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας με σημαντικό αντίκτυπο (διαδικτυακή προσβασιμότητα ΑμεΑ, εκπαιδευτικές εφαρμογές, δημόσιες υπηρεσίες πρόσβασης σε και επεξεργασίας δεδομένων κ.ά.).
 • Μεταφορά τεχνολογίας χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, στοχεύοντας ιδιαίτερα στον ελληνικό χώρο.
 • Ανάπτυξη ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού που βασίζεται στον εντοπισμό και την υποστήριξη ταλαντούχων νέων ανθρώπων.
 • Συνεργασίες με εταιρίες, κυβερνητικές υπηρεσίες, τοπικές/περιφερειακές αρχές, καθώς και διεθνείς ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς.
 • Εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για την δημιουργία ή τη συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων είναι ένα κορυφαίο ινστιτούτο αριστείας που διεξάγει βασική έρευνα και διερευνητική ανάπτυξη στην τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την ελληνική και την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Από την ίδρυσή του, το ΙΝΒΙΣ επικεντρώνεται στις τεχνολογίες αιχμής για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις και δείχνει πρωταρχικό ενδιαφέρον για την καινοτομία και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας. Ο γενικός στόχος του ΙΝΒΙΣ είναι από την αρχή η διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας που οδηγεί στην ανάπτυξη βιομηχανικών εφαρμογών και προϊόντων, καθώς και η παροχή προηγμένων βιομηχανικών υπηρεσιών.

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων πραγματοποιεί θεμελιώδη και εφαρμοσμένη έρευνα και συμβάλλει στην εξέλιξη της επιστήμης επικεντρώνοντας επί του παρόντος στους τομείς της βιομηχανικής έρευνας με εξαιρετικό αναμενόμενο ρυθμό ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτό, το ΙΝΒΙΣ έχει εντοπίσει τους ακόλουθους αναδυόμενους τομείς της εφαρμοσμένης έρευνας που σχετίζονται με τις βασικές ερευνητικές της δραστηριότητες:

 • Τα εργοστάσια και την μεταποίηση, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής και της μεταφοράς ενέργειας και αγαθών
 • Τις έξυπνες πόλεις και κοινότητες – συμπεριλαμβανομένης της ευφυούς μεταφοράς, διανομής και διαχείρισης της ενέργειας
 • Την ασφάλεια και προστασία των κυβερνητικών και βιομηχανικών συστημάτων
 • Την προσωπική ηλεκτρονική υγεία και ευημερία (PeHWB).

Ως αποτέλεσμα, το ΙΝΒΙΣ επιδιώκει σήμερα την αριστεία στους ακόλουθους βιομηχανικούς τομείς της βασικής έρευνας:

 1. Δικτυωμένα ενσωματωμένα συστήματα
 2. Ευφυή συστήματα και ρομποτική
 3. Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
 4. Επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα
 5. Ασφάλεια και προστασία του βιομηχανικού συστήματος
 6. Προηγμένα υλικά και δομές

Οι τομείς αυτοί αποτελούν τομείς της ερευνητικής δραστηριότητας στην Ευρώπη και διεθνώς, συμβάλλοντας σημαντικά στην προσπάθεια για αριστεία και διάκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας τον ηγετικό ρόλο της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Το ΙΝΒΙΣ διεξάγει διεπιστημονική έρευνα στις περισσότερες πτυχές των παραπάνω περιοχών. Ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ ερευνητών διαφόρων θεματικών πεδίων, με στόχο θεμελιώδη θεωρητικά και εφαρμοσμένα ερευνητικά προγράμματα, ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και ενσωμάτωση πρωτότυπων που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της βιομηχανίας.

Από την ίδρυσή του, το ΙΝ.ΒΙ.Σ έχει συμμετάσχει με επιτυχία σε περισσότερα από 100 εθνικά, περιφερειακά και ευρωπαϊκά έργα R & D. Στο πλαίσιο αυτό, συνεργάστηκε στενά με πολυάριθμα αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, οργανισμούς και επιχειρήσεις, αντιμετωπίζοντας και αξιοποιώντας τις ιδιαιτερότητες των μεγάλων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η βιομηχανία, η κυβέρνηση και η κοινωνία.

Επιπλέον, σε συνεργασία με τις πανεπιστημιακές σχολές (π.χ. Πανεπιστήμιο Πατρών), το ΙΝ.ΒΙ.Σ υποστηρίζει μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους στη βιομηχανική τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνίας, που λειτουργούν ως κινητήρια δύναμη για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση των εθνικών ανταγωνιστικών πεδίων.