Καινοτομία

Η ποιότητα ζωής αποτελεί δείκτη ευημερίας στη σύγχρονη κοινωνία. Στην εξασφάλιση μιας ποιοτικής καθημερινότητας συνεισφέρουν μεταξύ άλλων η συχνή φυσική δραστηριότητα, η ισορροπημένη διατροφή και η αποτελεσματική διαχείριση του άγχους. Η ενσωμάτωση στην καθημερινότητα των πολιτών προληπτικών πρακτικών που αποσκοπούν στη προαγωγή και διατήρηση της υγείας αποτελεί αδήριτη ανάγκη και μείζον θέμα για αυτούς που διαμορφώνουν πολιτικές. Η εφαρμογή της τεχνολογίας αποτελεί μονόδρομο για την επίτευξη αυτού του στόχου. Τα σύγχρονα εργαλεία ΤΠΕ δίνουν τη δυνατότητα της προσωποποιημένης και μη επεμβατικής καθοδήγησης και παρότρυνσης προς ένα υγιεινότερο τρόπο ζωής (Ageing Well with ICT).

Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση MeACT στοχεύει στην ανάπτυξη και επικύρωση νέων ιδεών και προσεγγίσεων, που βασίζονται στις ΤΠΕ, για την ενδυνάμωση και ανταποδοτική ενθάρρυνση των πολιτών που έχουν ανάγκη από καθοδήγηση ώστε να δημιουργήσουν, να βελτιώσουν και να διατηρήσουν ένα ποιοτικό πλαίσιο καθημερινής διαβίωσης. Επιπλέον, μέσα από το προτεινόμενο πλαίσιο αναμένεται η υποστήριξη της ενεργού γήρανσης (Active Ageing), δεδομένου ότι αυτό θα συμβάλλει στη βελτίωση των καθημερινών συνηθειών των πολιτών με τρόπο που θα αντανακλάται στη συνολική βελτίωση του τρόπου ζωής τους.

Το ζητούμενο της εξασφάλισης μιας υψηλής ποιότητας ζωής του ανθρώπου απαιτεί την καθημερινή καταγραφή όλων των παραμέτρων και συνηθειών που επηρεάζουν το ευ ζην του ανθρώπου βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα. Η καθημερινή αυτή καταγραφή αποτελεί το βασικό συστατικό ενός γενικότερου πλάνου αξιολόγησης των συνθηκών διαβίωσης αποσκοπώντας στην εκπαίδευση του ανθρώπου προς την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν σημειωθεί έχουν οδηγήσει στην υλοποίηση συστημάτων που επιτυγχάνουν με μεγάλη ακρίβεια την καταγραφή πληθώρας φυσιολογικών παραμέτρων που μπορούν να αξιοποιηθούν για την εξαγωγή αντικειμενικών δεικτών που σκιαγραφούν με αρκετή ακρίβεια το συνολικό προφίλ της ποιότητας ζωής. Τα συστήματα αυτά έχουν εξελιχθεί κυρίως σε 2 άξονες, τα αισθητήρια όργανα και την συνδεσιμότητα τους με σύγχρονες υπηρεσίες του διαδικτύου.

Το προτεινόμενο σύστημα, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, αποτελείται από τα εξής υποσυστήματα:

1. Φορητές, διακριτικές συσκευές (wearables) χαμηλού κόστους με ενσωματωμένη ευφυΐα και μεγάλη ενεργειακή αυτονομία

2. Πλατφόρμα υπολογιστικού νέφους (Cloud platform) για την αποθήκευση των δεδομένων και τη φιλοξενία των υπηρεσιών εξόρυξης και συσχέτισης δεδομένων

3. Απαραίτητη δικτυακή υποδομή

5. Εφαρμογές για τους τελικούς χρήστες καθώς και για τη διαχείριση‐ συντήρηση του

Τα επιμέρους υποσυστήματα είναι τα εξής:

 • Φορητό υποσύστημα βιοαισθητήρων, αισθητήρων ευεξίας και εκπομπής beacons. Σκοπός του είναι η αξιόπιστη καταγραφή αφενός μεν βιοπαραμέτρων όπως καρδιακός ρυθμός, ρυθμός αναπνοής και κορεσμός οξυγόνου, αφετέρου δε δεικτών ευεξίας όπως βάρος, ποιότητα ύπνου, κα. Το φορητό υποσύστημα θα είναι ο ενδιάμεσος που θα λαμβάνει τα σήματα από τους αισθητήρες, θα τα απαλλάσσει από τον θόρυβο και τα artifacts, θα τα αποθηκεύει προσωρινά -με ασφάλεια- και θα τα προωθεί στην back – end πλατφόρμα. Beacons θα εκπέμπονται για τον εντοπισμό των χρηστών αξιοποιώντας την εκάστοτε δικτυακή υποδομή.
 • Υποσύστημα back – end πλατφόρμας για την επεξεργασία των συλλεγόμενων παραμέτρων με σκοπό την εξόρυξη εξειδικευμένης πληροφορίας, ανακάλυψης γνώσης και υποστήριξης αποφάσεων. Ειδικότερα, οι παραπάνω βιοπαράμετροι και δείκτες αλλά και στοιχεία του ατομικού φακέλου θα επεξεργάζονται για την εξαγωγή συμπερασμάτων και τη δημιουργία συστάσεων προσωποκεντρικής υγιεινής διαβίωσης. Για αυτό το σκοπό θα υλοποιηθεί υπηρεσιοστρεφές σύστημα νέφους με ενσωμάτωση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και στατιστικών μοντέλων και θα εξαχθούν μοντέλα σχετικά με το προφίλ των ατόμων υπο παρακολούθηση. Θα αναπτυχθούν και οι σχετικές εφαρμογές για περιβάλλον έξυπνου κινητού συσκευών για όλους τους αποδέκτες (χρήστες, εξειδικευμένο προσωπικό, κτλ) .
 • Εξασφάλιση Διαλειτουργικότητας: Κατά την ανάπτυξη των προηγούμενων υποσυστημάτων θα δημιουργηθούν κατάλληλες διεπαφές χρήστη (APIs) και υπηρεσίες με την τεχνολογία των RESTful Web Services, που θα υποστηρίζουν την ανταλλαγή δεδομένων. Με βάση διεθνή πρότυπα (όπως ICD-10 και SNOMED), θα διασφαλισθεί η εννοιολογική διαλειτουργικότητα του ενιαίου συστήματος για την απρόσκοπτη ενσωμάτωση των βιο-παραμέτρων που συλλέγονται. Έτσι θα υιοθετηθεί μια ανοιχτή ως προς την ολοκλήρωση οποιασδήποτε σύγχρονης συσκευής που συμμορφώνεται με το προτεινόμενο σύστημα διαλειτουργικότητας.
 • Υποσύστημα Δικτύωσης: Θα μελετηθεί η αποδοτική αντιμετώπιση των διαφόρων προτεραιοτήτων κίνησης στο ασύρματο μέρος. Θα ληφθούν υπόψιν παράμετροι όπως η προτεραιότητα της πληροφορίας και η κατανάλωση ενέργειας. Θα μελετηθεί η κατανάλωση ενέργειας στο δίκτυο των αισθητήρων, με χρήση προσαρμοστικών αλγορίθμων (duty cycling).
 • Σχετικά με την Ασφάλεια του συστήματος, θα αντιμετωπιστούν τα ακόλουθα: α) Προστασία της εμπιστευτικότητας δεδομένων, β) Προστασία της ακεραιότητας των δεδομένων, γ) Διαθεσιμότητα των δεδομένων στους εξουσιοδοτημένους χρήστες του συστήματος και δ) λεπτομερής έλεγχος διασφάλισης πρόσβασης.
 • Για πιλοτική δοκιμή και αξιολόγηση, θα πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του φορετού συστήματος σε τουλάχιστο 5 χρήστες που θα υποδείξει η Φροντίδα Ζωής και του κεντρικού συστήματος στους χώρους της Ergologic για ένα διάστημα 6 μηνών, όπου πρόκειται να μετρηθούν τα εξής:
 1. Μεταβολή τρόπου ζωής σε έναν πλαίσιο υγιεινής και ενεργής διαβίωσης
 2. Επίπεδο ικανοποίησης των αποδεκτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες
 3. Χρόνοι αντίδρασης του εξειδικευμένου προσωπικού
 • Η διάχυση περιλαμβάνει την διοργάνωση 2 ενημερωτικών ημερίδων για την επίδειξη του συστήματος στους ενδιαφερόμενους φορείς όπου θα παρουσιάζεται και το επιχειρηματικό μοντέλο που πρόκειται να υιοθετηθεί. Τα επιτεύγματα της ερευνητικής δραστηριότητας αναμένεται να δημοσιευθούν σε έγκριτα περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Τέλος, θα λειτουργήσει δίγλωσσος ιστότοπος.

Tα αποτελέσματα της υλοποίησης του έργου θα έχουν αντίκτυπο στους παρακάτω τομείς:

Κοινωνία – Πολίτες

 • Έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση αλλαγών των βιομετρικών παραμέτρων
 • Παρακίνηση πολιτών σε έναν πλαίσιο υγιεινής και ενεργής διαβίωσης
 • Μείωση θνητότητας ή νοσηρότητας, σε μακροχρόνια κλίμακα
 • Θα συγκεντρώσει πολύτιμα (πάντοτε με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα) στατιστικά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της υγείας των πολιτών. Με αυτόν τον τρόπο δύναται να αναπτυχθούν εργαλεία οπτικοποίησης τάσεων, πάνω στις οποίες μπορεί να βασιστεί η συζήτηση για την εξασφάλιση οικονομικότερης ασφάλισης

Δημόσιος Τομέας – Δημόσια Υγεία – Επαγγελματίες Υγείας

 • Μέσα από την αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής σε πραγματικές συνθήκες θα αξιολογηθεί άμεσα η χρησιμότητα αυτών των συστημάτων, με βασικό στόχο το έργο να συμβάλλει στη σχεδίαση του οδικού χάρτη για την υιοθέτηση προχωρημένων τεχνολογιών στον κλάδο της Δημόσιας υγείας
 • Μείωση των εξόδων περίθαλψης λόγω αλλαγής τρόπου ζωής από τους πολίτες και ανακούφιση του ασφαλιστικού συστήματος
 • Εξαγωγή σημαντικής πληροφορίας σχετικά με τη φυσική κατάσταση των πολιτών

Έρευνα

 • Θα επεκτείνει την υπάρχουσα γνώση στα γνωστικά επιστημονικά αντικείμενα της ανάπτυξης φορετών συστημάτων κινητής υγείας, εξόρυξης γνώσης σε πραγματικό χρόνο από συνεχείς καταγραφές βιοιατρικών σημάτων, της ανάπτυξης εξατομικευμένων μοντέλων υγιεινούς διαβίωσης

Οικονομική – Εμπορική Εκμετάλλευση Τελικής Υπηρεσίας

 • Η αρχιτεκτονική του συστήματος θα στηριχθεί στην ανάπτυξη ενός ανοιχτού πλαισίου διαλειτουργικότητας, επιτρέποντας την σημασιολογική ολοκλήρωση με το προτεινόμενο σύστημα επιπλέον συσκευών, μέσω της ανάπτυξης κατάλληλων ανοιχτών διεπαφών (APIs)
 • Η έρευνα που θα διεξαχθεί στα πλαίσια του έργου θα δώσει την δυνατότητα στην εταιρία να παράγει ένα νέο καινοτόμο προϊόν το οποίο θα ενσωματώνει τη νέα γνώση που θα παραχθεί κατά την εκπόνηση του έργου, θα οδηγήσει σε ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και του ρυθμού ανάπτυξής της. Για το λόγο αυτό, η εκμετάλλευση της τεχνολογίας που θα προκύψει αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την εταιρεία.
 • Τα τελευταία χρόνια οι τεχνολογίες της υποβοηθούμενης διαβίωσης έχουν αλλάξει δραστικά την φύση των υπηρεσιών παροχής φροντίδας κατ’ οίκων στην Ευρώπη. Πλέον, από το κλασσικό ανθρωποκεντρικό μοντέλο, οι υπηρεσίες παροχής φροντίδας μετασχηματίζονται σε ένα μοντέλο απομακρυσμένης παροχής φροντίδας αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογικά υποδομές που προσαρμόζονται στην κάθε ανάγκη. Ταυτόχρονα, οι ανάγκες για μείωση του κόστους των υπηρεσιών αυτών, ιδιαίτερα σε χώρες με μικρό διαθέσιμο προϋπολογισμό για αυτές τις ανάγκες, όπως η Ελλάδα, καθιστά τις νέες λύσεις που παρέχονται από την τεχνολογικές εφαρμογές πιο επιτακτικές από ποτέ.