ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΖΩΗΣ

Η εταιρεία «Φροντίδα Ζωής» ιδρύθηκε το 2007 και αποτελεί την πρώτη ιδιωτική πρωτοβουλία στη χώρα μας που ασχολείται με την φροντίδα ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία. Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με γνώμονα πάντα τη μέγιστη αυτονομία και ποιότητα ζωής τους. Η ΦΖ έχει μακρά συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα που στοχεύουν στην αύξηση της αυτονομίας και στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία, μέσω εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας. Η ΦΖ είναι ένας φορέας παροχής καθημερινής φροντίδας που συνδυάζει τόσο την βαθιά γνώση στις καθημερινές ανάγκες του ανθρώπου όσο και τις δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο των ΤΠΕ.

Η κοινωνική φροντίδα ηλικιωμένων και ΑμεΑ, αποτελεί ένα ευρύ πεδίο έρευνας και εφαρμογής καινοτόμων δράσεων και ερευνητικών πρωτοβουλιών που σκοπό έχουν την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής αυτών των ατόμων, και τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων που θα τους επιτρέψουν το μέγιστο βαθμό αυτονομίας και ενεργούς συμμετοχής στη κοινωνία.

Η Φροντίδα Ζωής ως ερευνητικός φορέας αλλά και ως ιδιωτικός οργανισμός παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας κατ’ οίκον, έχει την δυνατότητα να αναλύσει και να συνεισφέρει μέσα και από το δίκτυο των επωφελουμένων της, σε όλα τα ζητήματα που αφορούν στην καταγραφή των αναγκών των ηλικιωμένων και ΑμεΑ, και στην δοκιμή και επικύρωση των προτεινόμενων λύσεων, είτε πρόκειται για τεχνολογικές εφαρμογές υψηλής προστιθέμενης αξίας, είτε για κοινωνιολογικού χαρακτήρα αναλύσεις και προτάσεις.

Η Φροντίδα Ζωής συνεργάζεται με κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα και Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και την Ευρώπη και με αντίστοιχες καινοτόμες επιχειρήσεις, σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα βασισμένα στους παρακάτω θεματικούς άξονες:

  • Έρευνα πάνω στον αντίκτυπο και την ανάπτυξη της παροχής κοινωνικής φροντίδας σε συνάρτηση με τις ανάγκες των επωφελουμένων και με γνώμονα τις επικρατούσες κοινωνικές τάσεις,
  • Έρευνα και αξιολόγηση των τεχνολογικών συστημάτων υποβοηθούμενης διαβίωσης και τηλεϊατρικής με σκοπό την επίτευξη των καλύτερων δυνατών συνθηκών διαβίωσής των επωφελουμένων,
  • Έρευνα πάνω σε σημαντικά ιατρικά θέματα που επηρεάζουν την αυτονομία και την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων, όπως η άνοια, οι χρόνιες παθήσεις, οι ψυχολογικές και νοητικές διαταραχές,
  • Έρευνα πάνω στις παραμέτρους που διαμορφώνουν τις κοινωνικές πολιτικές όσον αφορά στην κοινωνική ενσωμάτωση και στην εξάλειψη των διακρίσεων και προκαταλήψεων,
  • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά και ενημερωτικά προγράμματα με σκοπό την διάχυση της πληροφορίας, την ευαισθητοποίηση και την επιμόρφωση εθελοντών, συγγενών των επωφελουμένων, και των τυπικών και άτυπων φροντιστών.

Η εταιρεία διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με σπουδές στους τομείς της κοινωνιολογίας, ψυχολογίας και τηλεματικής, καθώς και νοσηλευτές και κοινωνικούς λειτουργούς και συνδυάζει την άμεση φροντίδα με την ερευνητική διαδικασία και την συνεχή προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των επωφελουμένων.